Ashtanga Yoga Athens | (+30) 6934696156

Όροι Χρήσης

 

Εισαγωγή

Οι όροι που ακολουθούν (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.ashtangayogaathens.com (στο εξής ο «Διαδικτυακός Τόπος» ή «Ιστότοπος»).

Ισχύς όρων χρήσης

Οι επισκέπτες / χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής οι «Χρήστες») οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν από οποιαδήποτε χρήση του και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλουν να απέχουν από τη χρήση /επίσκεψη του δικτυακού τόπου. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχθεί ανεπιφύλακτα και συναινούν, δεσμευόμενοι προς συμμόρφωση με τους παρόντες όρους.

Ο επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται να τροποποιεί ή παραποιεί τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και τους τυχόν ειδικότερους όρους χρήσης  υπηρεσιών. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι ειδικότεροι αυτοί όροι θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Τροποποιήσεις

Επιβαρύνσεις για την πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο

Η πρόσβαση των Χρηστών στο Διαδικτυακό Τόπο και η χρήση του είναι άνευ χρέωσης. Οι Χρήστες επιβαρύνονται με το συναφές κόστος σύνδεσής τους με το διαδίκτυο.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο Ιστότοπος σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού της τόπου. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτικής Απορρήτου, η οποία εξηγεί και παραθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας, σχετικά με το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτήν.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: λογισμικό, πληροφοριακό υλικό, δεδομένα, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, απεικονίσεις, κείμενα, γραφικά, πληροφορίες, σχεδιαγράμματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, κ.λπ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ιστότοπου ή τρίτων δικαιούχων και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταποίηση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download), πώληση, έκδοση, μετάφραση, εκτέλεση, αντιγραφή, αποθήκευση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιστότοπου ή των άλλων δικαιούχων. Ο Ιστότοπος επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά του, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα διακριτικά, ονόματα οργανισμών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο  δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Δεσμοί (hyperlinks) προς άλλα Websites

Ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων websites, των οποίων οι δεσμοί (hyperlinks) είναι αναρτημένοι στο δικτυακό τόπο, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς οι επισκέπτες/χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση άλλων websites στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται.

Ευθύνη του Ιστότοπου

Υποχρεώσεις/ ευθύνη επισκέπτη / Χρήστη του Διαδικτυακού τόπου

  • Οι Χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Διαδικτυακό Τόπο σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιστότοπου, όπως αυτές εκάστοτε αναρτώνται σε αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ενδεχομένως υποστούν οι Χρήστες εκ του λόγου αυτού.
  • Οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται από το δικτυακό τόπο στις σχετικές αιτήσεις για τη δημιουργία λογαριασμού με σκοπό την πρόσβαση στα περιεχόμενα /υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.
  • Οι Χρήστες οφείλουν να διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Οι χρήστες φέρουν ευθύνη για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με το Κωδικό Πρόσβασης. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι σε περίπτωση τυχόν κλοπής, απώλειας ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψης του ονόματος χρήστη και του συνθηματικού που χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στο λογαριασμό τους. Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα ο Ιστότοπος για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Ο επισκέπτης / χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από τον Ιστότοπο σε τρίτους. Ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνοµη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την καταβολή αποζηµίωσης από το χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζηµία από την αυθαίρετη ή παράνοµη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Ο Ιστότοπος δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονοµή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα  χρήση της περιοχής μελών, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Ο Ιστότοπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του δικτυακού τόπου θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη.  Συνεπώς ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα και λειτουργία του δικτυακού τόπου μπορεί να επηρεάζεται από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών / χρηστών που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του Ιστότοπου ή οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανώτερης βίας. Ως εκ τούτου, ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση διακοπή των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους. Ο Ιστότοπος επισημαίνει στον επισκέπτη/χρήστη ότι οφείλει να δημιουργεί καθημερινά στον σκληρό του δίσκο αντίγραφα ασφαλείας των στοιχείων και δεδομένων που καταχωρεί στο δικτυακό τόπο και στις επιμέρους υπηρεσίες που παρέχονται ή εξυπηρετούνται μέσω του δικτυακού τόπου.

  • Οι επισκέπτες / χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Ιστότοπου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες / επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου για:

  • να προκαλέσουν τη φόρτωση του συστήματος του Ιστότοπου και την πτώση αυτού,
  • να προξενήσουν ζημία σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο,
  • να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά / συναλλακτικά ήθη (πχ. την υποκλοπή κωδικών πρόσβασης άλλων Χρηστών),
  • να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλων  χρηστών / επισκεπτών ή τρίτων,
  • να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτυακού τόπου με οποιαδήποτε άλλη παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας την υποδομή του Ιστότοπου (δίκτυο, ιστοσελίδες κ.λπ.).

Οι χρήστες/ επισκέπτες φέρουν αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους και που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως τον Ιστότοπο έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης του δικτυακού τόπου.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν ο Ιστότοπος για κάθε ζημία που αυτό υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

Cookies

O δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών / χρηστών. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την πολιτική Cookies η οποία εξηγεί και παραθέτει τα cookies που χρησιμοποιούνται από το δικτυακό τόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα – τελικές διατάξεις

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστοτόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του ιστοτόπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης.

Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τον ιστότοπο που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί παραίτηση από αυτό.

Σύνδεσμοι

Σε περίπτωση που, μέσω ειδικών συνδέσμων που αναρτώνται στο Διαδικτυακό Τόπο, παρέχεται στους Χρήστες η δυνατότητα να οδηγούνται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η διόδευση αυτή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των Χρηστών. Ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς καθώς και για την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που τυχόν παρέχονται μέσω αυτών.